Punem ţara înainte de orice, datoria înainte de propria persoană, suntem mândri ştiind că tot ceea ce facem este pentru România.

Documentele necesare emiterii de către S.I.E a avizelor pentru documentații de amenajare a teritoriului, urbanism și autorizarea executării / desființării lucrărilor de construcții


Autoritățile administrației publice, agenții economici, persoane fizice și juridice, pot obține avizul Serviciului de Informații Externe, în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele necesare emiterii de către S.I.E a avizelor pentru documentații de amenajare a teritoriului, urbanism și autorizarea executării / desființării lucrărilor de construcții, pe tipuri de documentații avizate, sunt următoarele:

Documentații de urbanism:

1. Pentru Planurile Urbanistice Generale (P.U.G):

 • cerere / solicitare aviz (n.b. conform modelului anexat)

 • memoriu general de prezentare;

 • regulament local de urbanism;

 • planșe cu reglementări urbanistice – zonificare funcțională;

 • planșe cu reglementări echipare tehnico-edilitare;

 • un fișier tip DWG cu reprezentarea grafică a reglementărilor urbanistice.

2. Pentru Planurile Urbanistice Zonale și Planurile Urbanistice de Detaliu (P.U.Z. și P.U.D.):

 • cerere / solicitare aviz (n.b. conform modelului anexat);

 • certificat de urbanism;

 • împuternicire persoană fizică/ juridică, copie CI/BI, copie certificat înregistrare;

 • aviz de oportunitate;

 • documente juridice ale imobilului ( acte de proprietate, concesiune, extras de carte funciară la zi ,etc.);

 • extras din regulamentul local de urbanism ( doar în cazul PUZ);

 • plan de încadrare în teritoriu;

 • planșe cu reglementări urbanistice – zonificare funcțională;

 • planșe cu reglementări echipare tehnico-edilitare;

3. Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții și de desființare (D.T.A.C. și D.T.A.D.):

 • cerere / solicitare aviz (n.b. conform modelului anexat);

 • certificat de urbanism;

 • împuternicire persoană fizică/ juridică, copie CI/BI, copie certificat înregistrare;

 • documente juridice ale imobilului (acte de proprietate, concesiune, extras de carte funciară la zi ,etc.);

 • memoriu tehnic;

 • plan de încadrare în teritoriu;

 • plan de situație ( scara 1:500 sau 1:1000);

 • planșe pe specialități ( arhitectură, structură, instalații, etc).

Precizări suplimentare:

 • a) Cererea în vederea eliberării avizului poate fi formulată și depusă în numele beneficiarului / titularului imobilului / obiectivului, de către alte persoane fizice sau juridice (institute de proiectare, ateliere de arhitectură, reprezentant), pe bază de împuternicire;

 • b) Documentațiile tehnice / de urbanism se vor depune într-un singur exemplar, în copie. Se va anexa un fișier în format editabil cu coordonatele punctelor de contur ale imobilului / construcției, în sistem STEREO 1970;

 • c) Documentațiile transmise către SIE trebuie să fie întocmite conform cerințelor reglementărilor și normelor tehnice aplicabile, să conțină inclusiv elemente de identificare corespunzătoare: antet oficial (unde este cazul), semnături autorizate, ștampile autentice, număr de înregistrare, etc;

 • d) Solicitările pot fi depuse în format electronic, la adresa de e-mail relatii_publice@sie.ro sau trimise prin poștă la Oficiul poștal 41, Căsuța Poștală 59 – București.

 • e) Dacă între etapele de proiectare (exemplu: între etapa S.F., unde a fost emis un aviz de principiu din partea SIE și etapa de autorizare D.T.A.C.) au apărut modificări de propuneri și/sau soluții, acest lucru va impune o reavizare din partea S.I.E. la faza de autorizare lucrări (D.T.A.D., D.T.A.C., D.A.L.I.);

 • f) Dacă în timpul execuției, poziționarea lucrărilor pe amplasament, soluțiile sau caracteristicile tehnice ale lucrărilor, vor suferi modificări din diverse motive, acest lucru va impune o reavizare din partea S.I.E., la faza de autorizare lucrări (D.T.A.D., D.T.A.C., D.A.L.I.).