Legislaţie

Punem ţara înainte de orice, datoria înainte de propria persoană, suntem mândri ştiind că tot ceea ce facem este pentru România.

HOTĂRÂRE

privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe.

Parlamentul României

Camera Deputaţilor                                                     Senatul

În exercitarea atribuţiilor de control ale Parlamentului României, în temeiul art. 61 alin. (4) şi al art. 64 din Constituţia României, al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţionala a României, precum şi al art. 3 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se constituie Comisia parlamentară specială pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe.

Comisia parlamentară specială pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, denumită în continuare comisie, îşi exercită mandatul pe durata legislaturii in care a fost desemnată şi îşi desfăşoară activitatea potrivit normelor din prezenta hotărâre.

Art. 2. - După alegere, membrii comisiei depun în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului următorul jurământ:

"Eu, ......................................, membru al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, jur să apăr interesele României şi să respect Constituţia şi legile ţării.

Jur ca, atât pe timpul mandatului, cât şi după încetarea acestuia, voi păstra secretul asupra documentelor, datelor şi informaţiilor considerate ca atare de lege, de care voi lua cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor. Jur pe propria răspundere ca nu am colaborat cu structurile fostei Securităţi şi că nu fac parte din cadrele Serviciului de Informaţii Externe sau ale altor servicii secrete de informaţii."

Art. 3. - Componenţa nominală a comisiei şi a biroului acesteia se votează, cu respectarea prevederilor art. 32 din Regulamentul Senatului şi ale art. 69 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în plenul reunit în şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor. Componenţa nominală a comisiei şi a biroului acesteia este prevăzută în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prevederile art. 2 nu vor fi interpretate în sensul împiedicării comisiei de a face publice actele şi concluziile sale, ori de câte ori va obţine acordul birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului.

Art. 5. - Pierderea calităţii de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională atrage şi pierderea calităţii de membru al comisiei.

 

CAPITOLUL II - Atribuţiile comisiei

 

Art. 6. - Comisia exercită controlul concret şi permanent asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe şi are următoarele atribuţii:

a) analizează şi verifică respectarea Constituţiei şi a legilor României de către Serviciul de Informaţii Externe;

b) verifică dacă ordinele, instrucţiunile şi alte acte cu caracter normativ, emise de conducerea Serviciului de Informaţii Externe, sunt în conformitate cu Constituţia şi cu legile României, cu hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi cu hotărârile Guvernului, date în vederea aplicării deciziilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;

c) analizează modul de fundamentare a bugetului Serviciului de Informaţii Externe şi verifică execuţia acestuia pe baza controalelor efectuate de organele competente;

d) audiază persoana propusă de Preşedintele României pentru funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe, în legătură cu care prezintă un aviz consultativ, care va fi trimis Preşedintelui României. Comisia poate propune Preşedintelui României, prin raport, revocarea din funcţie a directorului Serviciului de Informaţii Externe;

e) examinează cazurile în care în activitatea Serviciului de Informaţii Externe s-au semnalat încălcări ale prevederilor constituţionale şi ale altor dispoziţii legale şi se pronunţă asupra masurilor ce se impun pentru restabilirea legalităţii;

f) analizează, verifica şi soluţionează sesizările cetăţenilor care se consideră lezaţi în drepturile şi libertăţile lor, prin mijloacele de obţinere a informaţiilor privind siguranţa naţională şi apărarea intereselor României, de către Serviciul de Informaţii Externe. Examinează şi soluţionează celelalte plângeri şi sesizări care îi sunt adresate în legătură cu încălcarea legii de către Serviciul de Informaţii Externe;

g) verifică criteriile de selecţionare şi promovare a cadrelor Serviciului de Informaţii Externe;

h) verifică modul de promovare a intereselor României şi felul în care activităţile Serviciului de Informaţii Externe sunt orientate, în principal, pentru identificarea, analizarea, ţinerea sub control şi eliminarea riscurilor la adresa siguranţei naţionale;

i) verifică modul de colaborare şi gradul de interoperabilitate dintre Serviciul de Informaţii Externe şi celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale;

j) verifică modul de cooperare cu instituţii similare străine;

k) avizează proiectele de lege care au legătură cu activitatea Serviciului de Informaţii Externe;

l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărâri ale Parlamentului României.

Art. 7. - În exercitarea atribuţiilor care îi revin, comisia solicită Serviciului de Informaţii Externe, prin intermediul directorului acestuia, documente, date si informaţii şi poate audia persoane în legătură cu problemele analizate.

Art. 8. - Serviciul de Informaţii Externe este obligat să răspundă în timp util solicitărilor comisiei şi să permită audierea persoanelor indicate de aceasta, cu acordul prealabil al directorului Serviciului de Informaţii Externe.

Art. 9. - Sunt exceptate de la prevederile art. 7 şi 8 documentele, datele şi informaţiile în legătură cu acţiunile informative privind siguranţa naţională, aflate în curs sau care urmează a fi executate, apreciate ca atare de către comisie, la recomandarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi informaţiile care pot conduce la deconspirarea calităţii reale a cadrelor operative, la identificarea surselor de informare, a metodelor şi mijloacelor de muncă concrete folosite în munca de informaţii, în măsura în care acestea nu contravin Constituţiei şi legislaţiei în vigoare.

Art. 10. - La cererea birourilor permanente ale celor două Camere sau ori de câte ori consideră necesar, comisia întocmeşte şi prezintă acestora rapoarte cu privire la constatările şi la concluziile rezultate din exercitarea atribuţiilor care îi revin.

 

CAPITOLUL III - Funcţionarea comisiei

 

Art. 11. - Solicitarea datelor şi informaţiilor necesare comisiei, precum şi orice alt demers în relaţiile acesteia cu Serviciul de Informaţii Externe se realizează de către comisie prin intermediul preşedintelui său.

Art. 12. - În exercitarea atribuţiilor sale comisia poate folosi experţi din cadrul Serviciului de Informaţii Externe, desemnaţi de directorul acestuia.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 6 lit. c) comisia poate apela la serviciile unor specialişti în domeniu, angajaţi ai autoritarilor publice de profil.

Persoanele folosite potrivit alin. 2 vor semna un angajament prin care se obligă să respecte dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu şi să protejeze datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă.

Încălcarea prevederilor alin. 3 atrage răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 13. - Comisia poate invita la şedinţele sale preşedinţii birourilor permanente ale celor două Camere, preşedinţii comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, membri ai Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi alte persoane.

Art. 14. - În exercitarea atribuţiilor care îi sunt conferite prin prezenta hotărâre comisia adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor săi.

Art. 15. - Lucrările şi actele comisiei fac parte din categoria secretelor de stat, dacă sunt considerate de lege ca atare, cu excepţia concluziilor cuprinse în rapoartele acesteia, care sunt autorizate să fie făcute publice de către birourile permanente ale celor două Camere.

Membrii comisiei au obligaţia să respecte reglementările legale privind apărarea secretului de stat în legătură cu toate documentele, datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor care le revin, asigurând deplina protejare a acestora, conform legilor în vigoare.

Nerespectarea prevederilor alin. 1 şi 2 poate atrage, potrivit regulamentelor celor două Camere, suspendarea din calitatea de membru al comisiei, până la soluţionarea definitivă a cauzei, ridicarea imunităţii parlamentare şi deferirea, în condiţiile legii, organelor de justiţie.

Art. 16. - Cazurile de încălcare a prevederilor art. 2 şi 15, sesizate în conformitate cu prevederile programului propriu de protecţie împotriva scurgerii de informaţii, vor fi cercetate de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, respectiv de Comisia juridică, de numiri, disciplină si validări a Senatului, după caz, care va prezenta birourilor permanente ale celor două Camere concluziile şi măsurile ce se impun.

Art. 17. - Preşedintele care conduce lucrările şedinţelor comune ale celor două Camere, în care se dezbat probleme ce intră în competenţa comisiei, poate cere, din oficiu, la solicitarea unui grup parlamentar, a preşedintelui comisiei sau a directorului Serviciului de Informaţii Externe, ca lucrările respective să se desfăşoare în şedinţe secrete. Hotărârea se ia cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi.

 

CAPITOLUL IV - Dispoziţii finale

 

Art. 18. - Birourile permanente ale celor două Camere, prin secretarii generali, vor asigura spaţiile, personalul, birotica şi logistica necesare bunei desfăşurări a activităţii comisiei.

Art. 19. - Documentele comisiei se păstrează în arhiva proprie a acesteia, cu respectarea normelor legale privind apărarea secretului de stat.

La sfârşitul legislaturii, documentele comisiei vor fi inventariate şi sigilate sub supravegherea membrilor acesteia şi vor fi predate, pe bază de proces-verbal, comisiei desemnate de noul Parlament, împreună cu documentele preluate de la comisiile anterioare, conform regulamentului de funcţionare a comisiei.

Art. 20. - Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile regulamentelor celor două Camere, precum şi cu cele ale Regulamentului şedinţelor comune ale celor două Camere, în măsura în care dispoziţiile acestora nu se află în divergenţă.

Art. 21. - În exercitarea atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, comisia va elabora şi va înainta spre aprobare birourilor permanente ale celor două Camere regulamentul propriu de funcţionare.

Art. 22. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Parlamentului României nr. 13 din 3 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 10 iunie 1998.

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 28 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.